Backlink báo

Gói Basic 12 tháng
3.990.000VNĐ
300 link báo
Link trên 10 domain báo
Thời gian 12 tháng
Link trên bài viết cùng chủ đề
Traffic >100000
Tư vấn hỗ trợ SEO
Tặng thêm GP, bài Pr trên báo
Cài đặt Google News tăng tốc độ index website
Hỗ trợ khai báo schema (FAQ, social, author)
Thời gian triển khai 5 - 7 ngày
 
Gói Golden 12 tháng
5.990.000 VNĐ
500 link báo
Link trên 15 domain báo
Thời gian 12 tháng
Link trên bài viết cùng chủ đề
Traffic >100000
Tư vấn hỗ trợ SEO
Tặng thêm GP, bài Pr trên báo
Cài đặt Google News tăng tốc độ index website
Hỗ trợ khai báo schema (FAQ, social, author)
Thời gian triển khai 5 - 7 ngày
 
Gói Diamond 12 tháng
8.490.000 VNĐ
1000 link báo
Link trên 20 domain báo
Thời gian 12 tháng
Link trên bài viết cùng chủ đề
Traffic >100000
Tư vấn hỗ trợ SEO
Tặng 1 Guest Post
Cài đặt Google News tăng tốc độ index website
Hỗ trợ khai báo schema (FAQ, social, author)
Thời gian triển khai 5 - 7 ngày
 
Gói VIP 12 tháng
9.990.000 VNĐ
1500 link báo
Link trên 25 domain báo
Thời gian 12 tháng
Link trên bài viết cùng chủ đề
Traffic >100000
Tư vấn hỗ trợ SEO
Tặng 1 bài Pr trên báo
Cài đặt Google News tăng tốc độ index website
Hỗ trợ khai báo schema (FAQ, social, author)
Thời gian triển khai 7 ngày
 
Gói Super VIP 12 tháng
12.490.000 VNĐ
1500 link báo
Link trên 33 domain báo
Thời gian 12 tháng
Link trên bài viết cùng chủ đề
Traffic >100000
Tư vấn hỗ trợ SEO
Tặng 1 bài Pr trên báo
Cài đặt Google News tăng tốc độ index website
Hỗ trợ khai báo schema (FAQ, social, author)
Thời gian triển khai 7 ngày